Standardowe warunki promocji

 1. Wprowadzenie

  1.1 Warunki określone w niniejszym dokumencie (Standardowe warunki promocji) dotyczą wszystkich ofert promocyjnych dostępnych na naszych Platformach (Promocje) oraz — wraz z innymi stosownymi warunkami promocji („Warunki główne”) określonymi na poszczególnych stronach docelowych Promocji (Warunki promocji), Warunkami użytkowania, Warunkami programu lojalnościowego i Polityką prywatności (nazywanymi łącznie Zasadami) — stanowią wiążącą prawnie umowę między Użytkownikiem i nami, która może zostać zmodyfikowana wyłącznie za naszą zgodą. Uczestnicząc w jakiejkolwiek Promocji, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje Zasady.

  1.2 Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek Promocji należy zapoznać się z niniejszymi Standardowymi warunkami promocji i odpowiednimi Szczegółowymi warunkami promocji.

  1.3 W przypadku jakichkolwiek konfliktów lub rozbieżności między niniejszymi Standardowymi warunkami promocji, stosownymi Warunkami promocji oraz Warunkami użytkowania rozstrzygające znaczenie będą mieć Warunki promocji, a także Standardowe warunki promocji wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozwiązania takiego konfliktu lub rozbieżności.

  1.4 Użytkownik może wydrukować kopię niniejszych Standardowych warunków promocji, wybierając opcję "Drukuj" z menu "Plik" w przeglądarce.

  1.5 Korzystanie z Platformy i wszelkich usług dostępnych za jej pośrednictwem podlega Zasadom.

 2. Promocje i okresy promocyjne

  2.1 Od czasu do czasu możemy organizować Promocje w postaci ofert bonusowych (takich jak premie w postaci prawdziwych pieniędzy lub inne rodzaje zachęt), losowań nagród, konkursów, lig, turniejów lub innych form Promocji albo ich dowolnych połączeń. Konkretna forma Promocji zostanie szczegółowo opisana w odpowiednich komunikatach (takich jak wiadomości e-mail, wyskakujące okna w komputerze i listy) dla Użytkowników (Komunikaty na temat promocji) i (lub) na poszczególnych stronach docelowych Promocji.

  2.2 Na potrzeby wszystkich promocji organizatorem jest podmiot, z którym Użytkownik zawarł umowę zgodnie z Warunkami użytkowania („My”, „Grupa” i „Firma”).

  2.3. Okres, w którym organizowana jest Promocja („Okres promocji”) zostanie określony w stosownych Warunkach promocji. Każda Promocja kończy się automatycznie wraz z zakończeniem Okresu promocji, a dalsze uczestnictwo w tej Promocji będzie niemożliwe. Jeśli nie określono Okresu promocji, dana Promocja kończy się po wycofaniu jej z Platformy.

 3. Komunikaty promocyjne

  3.1 O ile nie określono inaczej w Komunikacie na temat promocji, uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich Użytkowników na dowolnych naszych Platformach, ale jest ograniczone do jednego udziału na osobę, rodzinę, gospodarstwo domowe, adres lub organizację, do których został wysłany taki komunikat. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w określonych Promocjach do osób, które spełniają wyznaczone kryteria wyboru. Jeśli Komunikat na temat promocji zezwala na udział wielokrotny, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników według własnego uznania.

  3.2. O ile nie określono inaczej w Komunikacie na temat promocji, jest ona dostępna dla wskazanego adresata lub kategorii adresatów, a udział nie może być przenoszony. Jeśli Użytkownik nie jest adresatem oferty lub nie należy do wskazanej kategorii adresatów, jest ona nieważna.

 4. Uprawnienia do uczestnictwa w Promocjach

  4.1 Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w Promocji, Użytkownik:

  (a) musi mieć co najmniej 18 (osiemnaście) lat lub przekroczyć wiek pełnoletniości obowiązujący w danym kraju, stanie lub prowincji;
  (b) musi być uprawniony do korzystania z naszych usług zgodnie z Warunkami użytkowania;
  (c) musi mieszkać lub znajdować się na terenie konkretnego kraju, jeśli Promocja jest przeznaczona dla graczy mieszkających lub znajdujących się w kraju określonym przez stosowne Warunki promocji;
  (d) o ile stosowne Warunki promocji nie wskazują, że dostępny jest udział bez konieczności zakupu zgodnie z sekcją 5.2 poniżej, Użytkownik musi ukończyć rejestrację na odpowiedniej Platformie usługi oraz otworzyć konto gracza na prawdziwe pieniądze (Konto) zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania;
  (e) musi spełnić pozostałe kryteria uczestnictwa określone w odpowiednich sekcjach niniejszych Standardowych warunków promocji w zakresie ogólnych kategorii promocji oraz w stosownych Warunkach promocji;
  (f) nie może być Osobą nieautoryzowaną (zgodnie z definicją w sekcji 6 poniżej);

  (Kwalifikujacy się gracz).

  4.2 Aby zakwalifikować się do uczestnictwa w jakiejkolwiek Promocji przeznaczonej dla nowych graczy lub opisanej jako oferta dla „nowych” lub „nowo zarejestrowanych” uczestników (bądź podobnie), Użytkownik nie może mieć wcześniej otwartego konta ani dokonać wpłaty na Konto w jakiejkolwiek naszej Usłudze. Z Promocji tego rodzaju nie można korzystać w powiązaniu z innymi Promocjami.

  4.3 Tożsamość uczestników Promocji będzie określana na podstawie następujących elementów w dowolnej kombinacji: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer karty kredytowej/debetowej/płatniczej, adres IP lub inna metoda identyfikacji, która może być wymagana. Zastrzegamy sobie prawo do żądania dodatkowych informacji od Użytkownika, który chce uczestniczyć w określonych Promocjach.

 5. Uczestnictwo w promocjach

  5.1. Udział w Promocjach jest dobrowolny.

  5.2. Aby wziąć udział w Promocji, należy zastosować się do instrukcji opisanych w odpowiednim Komunikacie na temat promocji, na stronie docelowej danej Promocji oraz ewentualnie w stosownych Warunkach promocji. Jeśli w Komunikacie lub na stronie docelowej wskazano, że uczestnictwo w Promocji nie wymaga żadnego zakupu, uczestnictwo wymaga wysłania wiadomości e-mail na podany adres.

  5.3. O ile nie wskazano inaczej w stosownych Warunkach promocji, udział w każdej z Promocji jest jednokrotny.

 6. Wykluczeni i zdyskwalifikowani gracze

  6.1
  1. Członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy, konsultanci lub agenci firmy GVC Holdings PLC lub jej podmiotów zależnych, spółek nadrzędnych lub stowarzyszonych albo odpowiednich dostawców lub wykonawców (w tym agencji reklamowych, drukarni i wydawnictw) bądź jakichkolwiek podmiotów powiązanych z Promocją, a także krewni wymienionych osób — w tym małżonkowie, partnerzy, dzieci lub rodzeństwo oraz osoby zamieszkujące to samo gospodarstwo domowe, co jedna z wymienionych osób.
  2. Mieszkańcy stanów Nevada, Floryda, Illinois, Iowa i Rhode Island oraz Dystryktu Kolumbii i innych jurysdykcji, w których uczestnictwo w promocjach i/lub zdobywanie nagród pieniężnych jest niedozwolone
   (łącznie zwani Osobami nieautoryzowanymi).

 7. Kwalifikujące wpłaty

  7.1 O ile stosowne Warunki promocji nie wskazują na możliwość uczestnictwa bez dokonywania zakupu (lub na podstawie innego dostępnego zwolnienia), uczestnictwo w Promocji wymaga dokonania od czasu do czasu wymaganej wpłaty minimalnej na otwarte Konto (Kwalifikująca wpłata), chyba że w stosownych Warunkach promocji określono inną wymaganą kwotę Kwalifikującej wpłaty.

  7.2 Przelewy wykonywane między Kontami graczy (gdy gracz A przesyła pieniądze na konto gracza B) oraz anulowane wypłaty nie kwalifikują się jako wpłaty w rozumieniu wymagań dotyczących minimalnej Kwalifikującej wpłaty.

  7.3 Wymagania dotyczące Kwalifikujących wpłat można znaleźć, klikając tutaj.

 8. Wydania i ograniczenia wypłat

  8.1 W odniesieniu do niektórych Promocji przed wykorzystaniem, postawieniem lub wypłaceniem premii lub użyciem jej w celu zakwalifikowania się do nagrody lub udziału w konkursie, lidze bądź turnieju należy spełnić określone ograniczenia dotyczące wypłat, które uzupełniają ogólne kryteria kwalifikacji wskazane w niniejszych Standardowych warunkach promocji. Wszelkie dodatkowe ograniczenia lub wymagania zostaną określone lub przywołane w stosownych Warunkach promocji. Kwota Premii zdobytej w ramach naszych Usług sportowych musi zostać pięciokrotnie postawiona przy kursie 1.7 lub wyższym przed dokonaniem wypłaty, chyba że określona oferta stanowi inaczej.

  Zakłady na Wyścigi konne postawione po cenie początkowej (SP) nie są uwzględniane na rzecz spełniania warunków wydania bonusów.

  W przypadku wypłaty środków, na podstawie których uzyskano Premię, bez spełnienia stosownych wymagań dotyczących wydania bonusu, ograniczeń dotyczących wypłat lub ogólnych kryteriów kwalifikacji, Użytkownik zrezygnuje z całej kwoty Premii i uzyskanych w jej ramach wygranych, a my będziemy uprawnieni do odjęcia ich od salda Konta.

  8.2 Jeśli Promocja wymaga rozegrania lub obstawienia określonej liczby gier, rąk lub zakładów, to o ile nie wskazano inaczej w odpowiednich Warunkach promocji, gry, ręce lub zakłady rozegrane albo obstawione przy stołach turniejowych (chyba że Promocja jest turniejem) lub stołach na wirtualne pieniędze nie będą uwzględniane.

  8.3 Jeśli Promocja wymaga uzyskania określonej liczby punktów, to o ile nie wskazano inaczej w odpowiednich Warunkach promocji, odniesienie do „punktów” oznacza standardowe punkty zdobywane w Okresie ważności promocji. Jeśli nie wskazano inaczej w odpowiednich Warunkach promocji, punkty uzyskane poprzez „doładowanie” lub odebrane bądź wykorzystane w jakikolwiek sposób poza właściwą Promocją nie są uwzględniane, a po wykorzystaniu punktów w związku z Promocją nie można ich odzyskać.

  8.4 Jeśli Promocja wymaga postawienia zakładu, to o ile nie wskazano inaczej w odpowiednich Warunkach promocji zakłady postawione na dowolną grę w (i) ruletkę przy wygrywającym numerze czerwonym, czarnym, nieparzystym, parzystym lub z zakresu 1–18 bądź 19–36 oraz (ii) blackjacka na jedną talię, (iii) blackjacka z bonusowymi parami, (iv) Triple Card Poker, (v) Texas Hold'em Bonus Poker (vi) Final Score World Cup i (vii) Tens or Better nie będą uwzględniane jako prawidłowe zakłady w zakresie spełnienia warunków wypłat pieniężnych lub ograniczeń dotyczących zakładów w ramach Promocji.

 9. Wypłata premii

  9.1 Zgodnie z ustępem 8.1 powyżej, o ile nie wskazano inaczej w stosownych Warunkach promocji, wszystkie premie w postaci prawdziwych pieniędzy będą wypłacane na konta Kwalifikujących się graczy w ciągu 7 (siedmiu) dni od przystąpienia do danej Promocji.

  9.2 Twoje wykorzystanie któregokolwiek z bonusów na prawdziwe pieniądze podlega naszej analizie pod kątem nieprawidłowych schematów gry. W celu zapewnienia uczciwej gry i właściwego korzystania z bonusów, zakłady o bardzo niskiej lub zerowej marży, zakłady równe, o zerowym ryzyku lub typu “hedge” będą uważane za niezgodne z przepisami w przypadku korzystania z bonusu. Inne przykłady gry niezgodnej z przepisami to m.in: (i) stawianie zakładów pojedynczych lub wielokrotnych na którąkolwiek pojedynczą grę, indywidualną rękę lub rundę, równych lub przekraczających 50% wartości bonusu, budując saldo, a następnie znacznie zmieniając schemat gry (rozmiar zakładu, typ gry, struktura zakładu itp.) z intencją spełnienia warunków wydania bonusu; (ii) stawianie dużych zakładów, które owocują znacznymi zyskami, a następnie obniżenie wysokości zakładów równające się lub wyższe 75% poprzedniej średniej wysokości zakładu, do czasu spełnienia warunków wydania bonusu; (iii) jeśli mamy dobre powody, aby podejrzewać, że chciałeś w nieuczciwy sposób uzyskać korzyści z przyznanego przez nas bonusu. Jeśli zostanie stwierdzone, że nastąpiło naruszenie przepisów gry, rezerwujemy sobie prawo do wycofania wszelkich wypłat i/lub wstrzymanie wygranych zdobytych poprzez wykorzystanie bonusu.

  9.3 W przypadku, gdy na konto Kwalifikującego się gracza zostanie przypadkowo przekazana więcej niż jedna premia pieniężna lub dodatkowa płatność, zastrzegamy sobie prawo do otrzymania zwrotu takich kwot z Konta gracza niezależnie od innych praw wynikających z Zasad.

 10. Nagrody

  10.1 Zakwalifikowani gracze, którzy zdobędą nagrodę w ramach Promocji obejmującej losowanie, konkurs, ligę lub turniej (odpowiednio Zwycięzca i Nagroda), muszą zaakceptować Nagrodę „tak jak jest”, a alternatywne wypłaty gotówkowe są niedostępne, chyba że według własnego uznania zdecydujemy się zaoferować taką możliwość (może to być kwota niższa niż pełna wartość Nagrody). Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia Nagrody jedną lub większą liczbą nagród (innych niż alternatywa pieniężna) o zasadniczo takiej samej wartości. Działania takie mogą zostać podjęte zwłaszcza wtedy, gdy dostarczenie danej Nagrody do lokalizacji geograficznej Zwycięzcy jest niepraktyczne lub zbyt kosztowne.

  10.2 Nagrody są losowane i poza wymogiem udziału Kwalifikujących się graczy uczestnicy nie są w żaden sposób faworyzowani pod względem płci, wieku, lokalizacji geograficznej, okresu kwalifikowalności gracza, używanych kanałów gier lub Platform oraz jakichkolwiek innych czynników.

  10.3 Wszelkie losowania nagród będą odbywać się w czasie określonym w stosownych Warunkach promocji, a jeśli nie wskazano inaczej, Nagrody pieniężne są przekazywane na Konto Zwycięzcy. W przypadku nagrody innej niż pieniężna, która ma zostać dostarczona do Użytkownika, może być wymagany podpis przy odbiorze, ale we wszystkich przypadkach rezerwujemy sobie prawo do udostępnienia danej Nagrody wyłącznie do odbioru, zwłaszcza wtedy, gdy dostarczenie nagrody jest niepraktyczne lub zbyt kosztowne. W przypadku Nagrody innej niż pieniężna dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby skontaktować się ze Zwycięzcą przy użyciu danych jego Konta, ale jeśli będzie to niemożliwe w ciągu 30 dniu od daty wygrania Nagrody, zastrzegamy sobie prawo do wylosowania innego Zwycięzcy lub wycofania Nagrody bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Zwycięzcy.

  10.4. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyznania lub dochodzenia zwrotu Nagrody, jeśli Zwycięzca nie jest do niej uprawniony zgodnie z obowiązującym prawem (przy założeniu, że to Zwycięzca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie sobie uprawnień do odbioru Nagrody) lub w przypadku wystąpienia podstaw do dyskwalifikacji Zwycięzcy na mocy postanowień sekcji 6.3.

  10.5 Jeśli Użytkownik bierze udział w konkursie, lidze lub turnieju i z dowolnych powodów nie jest w stanie lub nie chce przejść do następnej rundy po zakwalifikowaniu się, traci swoje miejsce i nie będzie uprawniony do odbioru Nagrody za następną lub kolejną rundę albo udział w finale.

  10.6. Uprawnienia do odbioru nagrody są nieprzenoszalne.

  10.7. Zwycięzca jest wyłącznie odpowiedzialny za opłacenie wszelkich stosownych podatków związanych z Nagrodą oraz jakiekolwiek koszty dotyczące Nagrody i korzystania z niej w tym za koszty zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem lokalnym. Przykładami takich powiązanych kosztów są między innymi opłaty za rejestrację pojazdu, ubezpieczenie i prawo jazdy w przypadku pojazdów mechanicznych, koszty paszportu, wizy i ubezpieczenia podróżnego w przypadku podróży lub koszty podróży z i do lokalizacji (chyba że Nagroda obejmuje podróż lub składa się z wycieczki lotniczej, kolejowej bądź morskiej — w takiej sytuacji Zwycięzca odpowiada za koszty transportu do i z miejsca rozpoczęcia) w przypadku nagrody związanej z konkretnym miejscem (np. wydarzenie lub wycieczka).

  10.8. Jeśli Nagroda obejmuje zdarzenie, wycieczki, urlop lub świadczenie usługi, Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie zgodności z warunkami rezerwacji lub innymi postanowieniami odpowiedniego usługodawcy bądź organizatora i musi przestrzegać wszelkich ograniczeń dotyczących dat i godzin (które mogą być niezmienne) związanych z Nagrodą oraz innych obostrzeń w zakresie kwalifikacji nałożonych przez usługodawcę lub organizatora. Umowa dotycząca takich zdarzeń, wycieczek, urlopów lub usług jest zawierana bezpośrednio między Zwycięzcą i usługodawcą lub organizatorem, a my nie jesteśmy stroną takiej umowy ani nie mamy żadnych zobowiązań za jej realizację lub niespełnienie warunków, co należy do obowiązków odpowiedniego usługodawcy lub organizatora. Nie oferujemy żadnych form ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności publicznej lub anulowania, w zakresie Nagród obejmujących zdarzenia, wycieczki, urlopy lub usługi.

  10.9 Jeśli w związku z jakąkolwiek Nagrodą zostaną użyte nazwy lub znaki towarowe należące do innych firm, pozostają one własnością odpowiednich podmiotów. Korzystanie z tych nazw, znaków towarowych lub zdjęć Nagrody nie oznacza żadnej licencji, powiązania, sponsorowania ani popierania. Wszelkie zdjęcia użyte do promowania Nagrody są wykorzystywane wyłącznie do celów ilustracyjnych, a faktyczna Nagroda może się różnić od przedmiotu przedstawionego na fotografii m.in. w zakresie producenta, modelu, danych technicznych, koloru, wykończenia, opakowania oraz innych cech.

  10.10 Zaoferowanie przez nas konkretnej Nagrody nie oznacza powiązania, sponsorowania lub polecania określonego producenta, dostawcy, usługodawcy lub organizatora.

  10.11 Zwycięzca jest wyłącznie odpowiedzialny za wykorzystanie Nagrody. O ile nie określono inaczej w niniejszych Standardowych warunkach promocji, nie udziela się ani nie przyjmuje żadnych innych obietnic, gwarancji, deklaracji bądź innych warunków w zakresie Nagrody, w tym warunków dotyczących przydatności, niezawodności, zadowalającej jakości bądź przydatności do określonego celu albo jakichkolwiek warunków dorozumianych, które zostały przez nas wyłączone w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 11. Losowania nagród

  11.1 W przypadku losowania Zwycięzcy zostaną wybrani losowo spośród wszystkich prawidłowo zgłoszonych uczestników (szczegółowy opis procedury przedstawiono w ustępie 11.2 „Procedura losowania” poniżej) i poza wymogiem udziału Kwalifikujących się graczy uczestnicy nie są w żaden sposób faworyzowani pod względem płci, wieku, lokalizacji geograficznej, okresu kwalifikowalności gracza, używanych kanałów gier lub platform oraz jakichkolwiek innych czynników.

  11.2 Procedura losowania przebiega w następujący sposób:

  (a) Wszystkie zgłoszenia przekazane prawidłowo przez Kwalifikującego się gracza zostaną wymieszane w arkuszu programu Microsoft Excel, a następnie zostaną im przydzielone losowe, unikatowe numery od 1 do łącznej liczby zgłoszeń w ramach danego losowania („Niepowtarzalny numer indentyfikacyjny”);

  (b) Funkcja generatora liczb losowych programu Microsoft Excel zostanie użyta do określenia zwycięskich Niepowtarzalnych numerów identyfikacyjnych w liczbie zgodnej z liczbą Zwycięzców określonych w ramach losowania.

  (c) „Arbiter losowania” to nasz kierownik ds. promocji lub inna wyznaczona osoba odpowiedzialna;

  (d) Losowanie odbędzie się w naszym biurze w Gibraltarze i zostanie przeprowadzone przez Arbitra przy udziale świadka ze strony naszego działu prawnego.

 12. Darmowe obroty w kasynie

  12.1 Darmowe obroty w kasynie mogą być od czasu do czasu oferowane konkretnym Kwalifikującym się graczom w formie bonusu lub nagrody. Na bonus w postaci darmowych obrotów w kasynie składa się pewna liczba obrotów dostępna za darmo w grze na określonym automacie. Dokładna liczba przyznanych darmowych obrotów w kasynie zależy od naszego uznania i podlega warunkom wyszczególnionym w punkcie 12.2 i 12.3.

  12.2 Darmowe obroty w kasynie mogą zostać zaoferowane/przyznane Kwalifikującym się graczom w następujących przypadkach:

  (a) Gdy nowy Kwalifikujący się gracz zarejestruje się w serwisie, korzystając z oferty obejmującej darmowe obroty w kasynie;

  (b) Gdy Kwalifikujący się gracz weźmie udział w promocji, w ramach której darmowe obroty w kasynie przyznawane są w zamian za dokonanie wpłaty;

  (c) W ramach kampanii promocyjnej; lub

  (d) Według naszego uznania.

  12.3 Dokładne warunki odbierania obrotów w kasynie zostaną określone w odpowiednim regulaminie konkretnej promocji. W przypadku braku regulaminu konkretnej promocji, obowiązywać będą następujące warunki dotyczące darmowych obrotów w kasynie:

  (a) Darmowe obroty w kasynie zostaną przyznane Kwalifikującym się graczom w postaci kodu bonusowego, który można podać podczas dokonywania wpłaty (jeśli jest to stosowne);

  (b) Mogą one być również przyznane Kwalifikującym się graczom poprzez określenie okresu, w ramach którego Kwalifikujący się gracz musi odebrać Darmowe obroty w kasynie, zanim oferta straci ważność;

  (c) Po wydaniu, darmowe obroty w kasynie będą podlegać okresowi ważności, do końca którego Kwalifikujący się gracz musi je wykorzystać. W przeciwnym razie, automatycznie stracą one ważność;

  (d) Wygrane zdobyte za pomocą darmowych obrotów w kasynie nie mogą być natychmiast użyte w grze na innych automatach. Po zakończeniu całej rundy darmowych obrotów, Kwalifikujący się gracz otrzyma bonus, który będzie podlegał warunkom wypłaty;

  (e) Jeśli użytkownikowi nadal pozostały jakieś darmowe obroty po ich utracie ważności, zastrzegamy sobie prawo do odebrania wygranych i pozostałych obrotów; i

  (f) Darmowe obroty w kasynie mogą być wykorzystane tylko w grze na wyszczególnionych automatach.

 13. Osiągnięcia, Znajomi, Misje i Nagrody

  13.1 Użytkownik będzie miał możliwość otrzymania konkretnych nagród w wyniku wykonania szeregu różnych czynności online. Czynności te mogą obejmować grę, osiągnięcie grupy celów, dokonanie wpłaty, udział w konkretnych promocjach lub udostępnienie aktywności w grach innym graczom. Wykonując określone czynności, Użytkownik otrzyma kredyty, które mogą prowadzić do przyznania różnego rodzaju bonusów i nagród („Nagrody”).

  13.2 Nagrody mogą obejmować uzyskanie dostępu do nowych gier lub funkcji, oferty gier bonusowych, dostęp do turniejów i/lub przyznanie innych produktów w formie pieniężnej lub fizycznej. Jeśli nie określono inaczej, w przypadkach, gdy Nagroda obejmuje bonus lub pieniądze bonusowe, ten rodzaj nagród będzie podlegał ograniczeniom wydania i wypłaty, jak podano w ustępie 8.

  13.3 Jeśli Użytkownik postanowi zagrać w Nasze gry na Naszych Platformach, niniejszym wyraża zgodę na udostępnienie nam jego podstawowych danych, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia, zdjęcia profilowego oraz listy znajomych, które zostaną następnie wykorzystane w procesie rejestracji i w celu zidentyfikowania Użytkownika w grze. Po autoryzacji Użytkownika możemy umieścić informacje dotyczące jego aktywności w grze na jego tablicy i udostępnić treść innym graczom, co może prowadzić do przyznania Nagród. Taką aktywność można kontrolować w sekcji ustawień prywatności Użytkownika.

  13.4 Jeśli Użytkownik nie dokonał jeszcze Kwalifikującej wpłaty, gry na wirtualne pieniądze lub salda kredytów stracą ważność na koniec sesji gry.

  13.5 Udział użytkownika w Misjach i Osiągnięciach podlegają następującym ograniczeniom:

  13.5.1 Wszystkie Misje i Osiągnięcia są dostępne tylko dla graczy na prawdziwe pieniądze, którzy dokonali Kwalifikującej wpłaty;

  13.5.2 Postępy na rzecz Misji są zaliczane tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraźnie rozpocznie Misję, klikając przycisk „Rozpocznij Misję” w celu zgłoszenia udziału w niej;

  13.5.3 Tylko jedna (1) Misja może być aktywna w danym momencie; Misje mogą być jednakże zawieszane i odwieszane, a gdy Misja jest zawieszona, żadna aktywność nie liczy się na rzecz zadań Misji;

  13.5.4 Na cele tej sekcji, „Dzień” oznacza okres od godz. 00.00 ET do godz. 23.59 ET, a „Tydzień” oznacza okres od godz. 00.00 ET w poniedziałek do godz. 23.59 ET w niedzielę;

  13.5.5 Użytkownik może zdobyć każde Osiągnięcie i uczestniczyć w oraz zrealizować każdą Misję tylko raz;

  13.5.6 Osiągnięcia i Misje nie będą przyznane lub oznaczone jako zakończone, jeśli turniej zostanie przerwany i rozstrzygnięty.

 14. Promocja i własność intelektualna

  14.1 Użytkownik, który uczestniczy w Promocji i zdobędzie w niej nagrodę lub uczestniczy w konkursie, lidze bądź turnieju i awansuje do drugiej lub kolejnej rundy, wyraża zgodę na współpracę w ramach wszelkich działań oraz materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych produkowanych lub organizowanych na nasz koszt. Na żądanie Użytkownik wyraża także zgodę na (a) noszenie jakiejkolwiek dostarczonej przez nas odzieży oznaczonej marką; (b) podpisanie nieodwołalnego zwolnienia umożliwiającego nam nieodpłatne użycie nazwiska, zdjęcia, podobizny, danych kraju i (lub) miasta zamieszkania lub komentarza Użytkownika oraz na dołączenie takich informacji do dowolnych nagrań audio i wideo lub transmisji na potrzeby promocji we wszystkich środkach masowego przekazu na świecie.

  14.2 Uczestnicząc w jakimkolwiek wydarzeniu organizowanym przez nas w związku z Promocją, Użytkownik zgadza się nie korzystać z marek lub reklam innych firm, które są przez nas uznawane za konkurencję, w tym reklam i marek jakichkolwiek podmiotów z branży hazardowej, a także nie zachowywać się w sposób, który obiektywnie mógłby spowodować naruszenie reputacji naszych spółek powiązanych lub marek. W przypadku naruszenia tego wymogu zastrzegamy sobie prawo do nieprzyznania Nagrody lub dochodzenia jej zwrotu.

  14.3 W odniesieniu do jakichkolwiek zgłoszeń lub wpisów dokonywanych podczas uczestniczenia w Promocji Użytkownik zaświadcza, że wszelkie materiały są jego oryginalnymi pracami i nie naruszają praw własności intelektualnej lub innych praw jakichkolwiek osób. Użytkownik zgadza się na przeniesienie wszelkich praw (w tym praw własności intelektualnej) do takich materiałów (i zrzeczenie się ewentualnych osobistych praw autorskich), a także oświadcza, że będzie przygotowywał dokumenty oraz wykonywał działania niezbędne do zapewnienia nam tytułu do takich materiałów oraz możliwości pełnego ich wykorzystania.

 15. Wymiana walut

  15.1 Jeśli w jakiejkolwiek wiadomości, reklamie lub dokumencie marketingowym dotyczącym dowolnej Promocji wymieniona została pewna kwota pieniędzy (Kwota promocyjna), która zgodnie z wymaganiami musi zostać zamieniona z waluty promocji na walutę Konta, konwersja zostanie przeprowadzona przy kursie wymiany obowiązującym w momencie wymiany. Szczegółowe informacje można uzyskać w Często zadawanych pytaniach lub w Biurze obsługi klienta. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kursy wymiany walut obcych mogą ulegać szybkim zmianom, zatem Grupa nie ponosi odpowiedzialności za zmianę kursu wymiany w okresie między zaproszeniem do uczestnictwa w Promocji i momentem wymiany.

 16. Nasza odpowiedzialność

  16.1 W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo poza odpowiedzialnością za obrażenia ciała lub śmierć wynikające z naszych zaniedbań lub rozmyślnym wprowadzeniem w błąd lub innymi sytuacjami, które nie mogą zostać ograniczone lub wykluczone w myśl obowiązujących przepisów prawa, nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za uczestnictwo Użytkownika (lub brak możliwości uczestnictwa) w jakiejkolwiek Promocji, w tym sposobu użytkowania (lub braku możliwości użytkowania) jakiejkolwiek Nagrody.

  16.2 Jeśli przeprowadzenie Promocji zgodnie z planem jest niemożliwe, na przykład z przyczyn technicznych lub okoliczności poza naszą kontrolą, nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności i nie zostaną przyznane żadne premie, płatności lub nagrody.

 17. Zmiana terminu i zakończenie Promocji oraz modyfikacja Zasad

  17.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu, zaprzestania lub zakończenia jakichkolwiek Promocji lub ich części w dowolnym momencie z lub bez powiadomienia i z jakiejkolwiek przyczyny, jeśli w jakimkolwiek Komunikacie na temat promocji lub na Platformie wystąpił dowolny błąd dotyczący m.in. druku, produkcji i dystrybucji albo jeśli wystąpił problem podczas przygotowań lub realizacji Promocji, który wpływa na jej wynik, liczbę uczestników lub wartość nagród.

  17.2 Zasady mogą być modyfikowane przez nas w dowolnym momencie poprzez opublikowanie zmodyfikowanych warunków na odpowiednich strona w ramach Platformy. Zalecamy regularne odwiedzanie strony dot. Standardowych warunków promocji. Kontynuując uczestnictwo w Promocji, Użytkownik akceptuje takie zmodyfikowane warunki.

 18. Pokerowe wydarzenia na żywo

  18.1 Zwycięzcy wezmą udział w turnieju na żywo jako członkowie Naszego zespołu.

  18.2 Zwycięzcy nie mogą wymienić biletu na turniej na żywo na nagrodę gotówkową.

  18.3 Niniejsze warunki uczestnictwa w Pokerowym wydarzeniu na żywo mogą zostać zastąpione przez organizatora turnieju innymi szczegółowymi zasadami turnieju na żywo. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków Pokerowego wydarzenia na żywo zostanie zastąpione inną zasadą turnieju na żywo, pozostałe postanowienia niniejszych warunków Pokerowego wydarzenia na żywo pozostają w mocy.

  18.4 Jeżeli Zwycięzca nie będzie mógł uczestniczyć w danym turnieju na żywo, zapewnimy Zwycięzcy możliwość uczestniczenia w alternatywnym turnieju na żywo o wartości równej lub mniejszej. Jeśli uznamy, że alternatywny turniej na żywo jest mniejszej wartości, Zwycięzca otrzyma różnicę wartości wpisowego w gotówce. Jeśli nie znajdziemy odpowiedniego alternatywnego turnieju na żywo, pakiet nagród może przepaść.

  18.5 Jeżeli nie będziemy w stanie wysłać Zwycięzcy na turniej na żywo z przyczyn poza naszą kontrolą lub z innych przyczyn przeszkadzających wysłaniu Zwycięzcy na turniej na żywo, Zwycięzca otrzyma możliwość wzięcia udziału w alternatywnym turnieju na żywo.

  18.6 O zamianie turnieju na żywo na inny zdecydujemy według własnego uznania.

  18.7 Możemy, według własnego uznania, zdecydować, że na turniej na żywo zespół w ogóle nie zostanie wysłany. Zwycięzca zostanie powiadomiony, co najmniej dwa (2) tygodnie przed rozpoczęciem turnieju na żywo, o przyczynie/przyczynach niebrania udziału. Zapewnimy wtedy możliwość uczestniczenia w alternatywnym turnieju na żywo.

  18.8 Jeśli gracz zostanie wysłany na alternatywny turniej na żywo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty, straty lub szkody powstałe w wyniku tego zdarzenia.

  18.9 Ponieważ Gracz jest jednym z członków Naszego zespołu, możemy pokryć następujące koszty związane z uczestniczeniem w turnieju na żywo. Zakres pokrywanych kosztów zależy od wartości pakietu wygranego przez Zwycięzcę:

  a) Wpisowe do turnieju: możemy pokryć koszty wpisowego do turnieju.

  b) Koszty podróży i kieszonkowe: możemy pokryć koszty podróży Zwycięzcy i wypłacić gotówkę na własne wydatki Właściwa kwota zostanie przekazana za pośrednictwem naszego przedstawiciela i będzie wypłacona Zwycięzcy przed wyjazdem na turniej na żywo. Kwota ta może obejmować wszelkie koszty i wydatki, jakie gracz musi ponieść podczas pobytu w miejscu turnieju na żywo. Kwota zostanie przelana na konto gracza w naszej witrynie.

  c) Zakwaterowanie w hotelu: możemy pokryć koszty zakwaterowania w hotelu. Wszelkie dodatkowe koszty, np. posiłki, obsługa hotelowa, rozmowy telefoniczne itp. obciążają Zwycięzcę.

  18.10 Uczestnicząc w turnieju na żywo lub w innych imprezach towarzyszących turniejowi, Zwycięzca powinien nosić ubranie z naszym logo, stale widocznym, chyba, że organizatorzy turnieju wyraźnie zakażą pokazywania naszego logo.

  18.11 Zwycięzca zgadza się na udzielanie wywiadów i/lub branie udziału w imprezach organizowanych w naszym imieniu przez firmy public relations. Może to obejmować, ale nie tylko, codzienne udzielanie wywiadów naszej ekipie, a także dostarczenie informacji potrzebnych do sprawozdań do którejś z naszych stron internetowych. Mamy wyłączne prawo kopiowania, powielania i wykorzystania całości lub części wywiadów i innych związanych materiałów, w tym zdjęć i filmów z udziałem Zwycięzcy. Zwycięzca zrzeka się prawa do wglądu i zatwierdzania takiego sposobu wykorzystywania materiałów.

  18.12 W przypadku udzielania wywiadu w związku z turniejem na żywo stronie trzeciej, Zwycięzca ma obowiązek nadmienić, że został zakwalifikowany do turnieju na żywo grając na naszej stronie internetowej, chyba, że organizatorzy turnieju wyraźnie zakażą udzielania takiej informacji.

  18.13 Gracz świadomie zgadza się na wykorzystanie przez nas zdjęć i filmów z jego udziałem, jego prawdziwego nazwiska i pseudonimu na którejkolwiek z naszych stron internetowych w sprawozdaniach z turnieju na żywo.

  18.14 Zwycięzca może od nas uzyskać rekompensatę pieniężną za dodatkowe czynności po zakończeniu turnieju na żywo, jeśli został przez nas poproszony o uczestniczenie w nich. Udział w działaniach po zakończeniu turnieju wymaga uzyskania przez nas uprzedniej zgody Zwycięzcy.

  18.15 Jeśli Zwycięzca nie będzie się wywiązywać z zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, zostanie pozbawiony możliwości uczestniczenia w naszych przyszłych wydarzeniach zespołowych, w tym imprezach kwalifikacyjnych i wydarzeniach na żywo. O takim zakazie powiadomimy Zwycięzcę określając rodzaj zakazu i jego konsekwencje.

  18.16 W przypadku, gdyby pomimo zakazu, Zwycięzca wziął jednak udział i wygrał nagrodę w wydarzeniu kwalifikacyjnym, nagroda przepada.

  18.17 W trakcie trwania turnieju na żywo mamy prawo organizować dodatkowe zajęcia i imprezy. Nie odpowiadamy w żaden sposób za nic, co może się przydarzyć Zwycięzcy podczas takich zajęć i imprez. Zwycięzca zawsze sam odpowiada za swoje bezpieczeństwo i powinien zachowywać się z rozwagą. Odnosi się to do całego okresu, gdy Zwycięzca jest członkiem Naszego zespołu.

  18.18 Szacunkowa łączna nagroda podana na naszej stronie internetowej jest gwarantowana tylko dla Zwycięzcy, który uczestniczy we wszystkich imprezach dodatkowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za to, że Zwycięzca nie zdecyduje się na udział w nich, lub nie może wziąć udziału z powodów osobistych.

  18.19 W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z interpretacją Regulaminu dotyczącego pakietu nagród, nasza decyzja będzie ostateczna i wiążąca dla stron.

  18.20 Aby móc wziąć udział w turnieju na żywo, Zwycięzca musi być pełnoletni i ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu oświadczenia o swoim wieku. W każdym momencie mamy prawo zażądać przedstawienia dokumentu weryfikującego pełnoletniość.

  17.21 Uzyskanie potrzebnej wizy i innych wymaganych dokumentów na wjazd do kraju lub regionu, gdzie odbywa się turniej (np. książeczka szczepień) należy do Zwycięzcy.

  18.22 Aby być zakwaterowanym w hotelu, Zwycięzca musi mieć przy sobie kartę kredytową lub debetową. Nieposiadanie karty będzie oznaczać, alternatywne, potencjalnie gorsze zakwaterowanie, jakie doraźnie zorganizujemy. Zwycięzca będzie musiał pokryć wszystkie dodatkowe i związane koszty pozyskania kwatery poza hotelem.

  18.23 Zwycięzca osobiście odpowiada za regulowanie podatków i opłat od zdobytej nagrody.

 19. Bilety turniejowe:

  19.1 Bilet turniejowy jest wirtualnym kuponem o konkretnej wartości, który może zostać wykorzystany w celu gry w konkretnym turnieju i można go otrzymać w następujących okolicznościach:

  i. Gracz wygra go w wielostolikowym turnieju Sit & Go (za pomocą wpisowego na prawdziwe pieniądze lub bez wpisowego);
  ii.  Gracz zakupi go w Sklepie;
  iii. Bilet zostanie wydany graczowi jako nagroda w Promocji; i
  iv. zostanie wydany graczowi w ramach rekompensaty.

  ("Bilety turniejowe")

  19.2 Bilety turniejowe nie mogą zostać przekazane osobom trzecim, a ich wartość nie może zostać wypłacona w gotówce. Biletów nie można łączyć w celu opłacenia wpisowego na turniej z wyższym wpisowym. Bilety są ważne jedynie w turniejach z wpisowym pokrywającym się z wartością biletu.

  19.3 Wszystkie bilety turniejowe utracą ważność - albo w określonym dniu albo po upływie podanej liczby dni od ich przyznania. Po upływie ważności bilet nie może zostać wykorzystany i zostanie usunięty z konta.

  19.4. W przypadku, gdy gracz zarejestruje się do turnieju za pomocą Biletu turniejowego i turniej ten zostane anulowany przed jego rozpoczęciem, Gracz będzie mógł zatrzymać ten Bilet turniejowy i wykorzystać go do wzięcia udziału w innym turnieju. Jeśli turniej zostanie anulowany po jego rozpoczęciu, Gracz otrzyma zwrot w taki sposób, jakby użył gotówki do zarejestrowania się w nim i w taki sam sposób, jak inny gracze bioracy udział w tym turnieju - według naszego uznania.

  19.5 Szczegółowe dane dotyczące Biletu turniejowego włącznie z jego wartością i datą ważności można znaleźć na koncie w sekcji "Nagrody" > "Bilety turniejowe".

 20. Ogólne

  20.1 Użytkownik nie ma prawa cesji ani przeniesienia żadnych praw i obowiązków wynikających z Zasad.

  20.2 Żadna strona trzecia nie ma prawa do wykorzystania Zasad przeciwko nam.

  20.3 Nieudane wyegzekwowanie praw na podstawie Zasad nie oznacza zrzeczenia się takich praw.

  20.4 Jeśli jakiejkolwiek części Zasad nie można wyegzekwować na mocy obowiązującego prawa, pozostałe części Zasad pozostaną niezmienione i będą nadal obowiązywać.

  20.5 Nasze rozstrzygnięcia i decyzje we wszystkich kwestiach są ostateczne i nie podlegają dyskusji. Wszelkie spory lub kwestie nieuwzględnione w Zasadach będą rozstrzygane przez nasze kierownictwo w sposób maksymalnie sprawiedliwy dla wszystkich stron, a zgodnie z sekcją poniżej decyzja będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron.

  20.6 Użytkownik i Grupa zgadzają się, że Zasady są objęte jurysdykcją Gibraltaru, a wszelkie spory między Użytkownikiem a nami wynikające ze stosowania Zasad lub podczas Promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy właściwe Gibraltaru.

  20.7. Jeśli niniejsze Standardowe warunki promocji lub stosowne Warunki promocji zostaną przetłumaczone na język inny niż angielski, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności rozstrzygająca jest wersja angielska.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym całodobowym Biurem Obsługi Klienta.

Niniejsze Standardowe warunki promocji zostały zaktualizowane 27 września 2013 r.