Oświadczenie dotyczące jawności

Należy pamiętać, że zgodnie z warunkami licencyjnymi Brytyjskiej Komisji ds. Hazardu, jesteśmy zobowiązani do informowania graczy korzystających z naszych usług w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej („klienci ze Zjednoczonego Królestwa”) o poziomie ochrony obejmującej fundusze klientów ze Zjednoczonego Królestwa. Fundusze naszych użytkowników przechowywane są na osobnych kontach, lecz w przypadku upadłości wejdą w skład masy upadłościowej. Taka organizacja spełnia warunki Komisji ds. Hazardu co do segregacji funduszy klientów na poziomie średnim. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Uwaga: Klienci ze Zjednoczonego Królestwa muszą potwierdzić otrzymanie tego oświadczenia. Nie zezwolimy klientom ze Zjednoczonego Królestwa na wykorzystanie wpłaconych środków w grach, dopóki odbiór oświadczenia nie zostanie potwierdzony w przypadku każdej z następujących sytuacji: (i) jeśli gracz ze Zjednoczonego Królestwa nie dokonał wcześniej wpłaty w naszym systemie, przy pierwszej wpłacie, (ii) jeśli gracz ze Zjednoczonego Królestwa dokonał wcześniej wpłaty w naszym systemie, przy następnej wpłacie, i (iii) w przypadku każdej kolejnej wpłaty dokonanej przez gracza ze Zjednoczonego Królestwa, która jest pierwszą od dokonania zmian w Oświadczeniu o zgodności.

Ani firma ElectraWorks Ltd („Operator”), ani żadna część grupy GVC Holdings plc („Grupa”) nie ma historii niewywiązywania się ze zobowiązań, wynikających z poszczególnych transakcji hazardowych, ani zobowiązań finansowych. Dotyczy to również działań Operatora i innych firm, należących do grupy na różnych terytoriach objętych licencją regulowanych rynków.

Kontrola grupy

Grupa dokona przynajmniej raz w miesiącu przeglądu wyników działów operacyjnych Grupy na wszystkich rynkach, na których Grupa świadczy usługi i przyznaje środki tym działom, w których są one potrzebne. Znaczący kapitał inwestycyjny zapewniany jest nowym przedsięwzięciom, które są ściśle monitorowane w fazie rozruchu. Obawy o płynność będą natychmiast zgłaszane zarządowi.

Grupa zawsze pilnuje, aby wysokość jej środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawsze przekraczała fundusze klientów Grupy. W dniu 30.06.2018 stan środków w posiadaniu grupy wynosił 444,6 mln £, a niewykorzystane instrumenty kredytowe 495,0 mln £.
Fundusze klientów w całej Grupie wynosiły w tym samym czasie w sumie 213,4 mln £.
Operator to firma pełniąca funkcje głównego skarbca przechowującego fundusze klientów ze Zjednoczonego Królestwa i nadwyżek pieniężnych Grupy. Operator inwestuje nadwyżki środków pieniężnych w wysokiej jakości fundusze rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe lokaty bankowe w wiodących europejskich bankach.

Kontrola operatora

Salda bytyjskich klientów Operatora wyniosły łącznie ok. 10 mln £. Aby spełnić wytyczne LCCP (Warunków licencji i kodeksu praktyki), fundusze w wysokości tej kwoty muszą być umieszczone na specjalnym rachunku bankowym. Wolne środki pieniężne (różnica między saldem gotówkowym i funduszami klientów) byłyby źródłem początkowego finansowania operacyjnego, choć przewiduje się, że brytyjski rynek (jak podano w prognozach finansowych) będzie pozytywnym środowiskiem dla zysków netto i przepływu gotówki w oparciu i istniejącą bazę graczy.
Operator, jako część większej Grupy, działa na podstawie ściśle przydzielonego i zastosowanego poziomu kontroli finansowej i zarządczej. Niektóre przykłady kontroli finansowej stosowane w firmie obejmują:
• Zarząd Operatora, a także specjalnie przydzielony zespół kierowniczy będzie na bieżąco sprawował pieczę (wprowadzał w życie i dokonywał przeglądów) nad podejmowaniem decyzji i kontrolą finansową.
• Stopień, w jakim indywidualni pracownicy mogą dysponować wydatkami firmy jest wyraźnie określony w dokumencie dotyczącym Delegowania uprawnień. Dokument ten uwzględnia działalność firmy oraz wyszczególnia działania do konkretnych poziomów, np. agenci Biura Obsługi Klienta mogą przyznawać bonusy do poziomu wydatków, na które potrzebna jest zgoda pracownika na wyższym stanowisku.
• Większość wydatków jest kierowana przez procesy zamówień i zleceń zakupu, które mają swój początek przed złożeniem zamówienia na dobra i usługi i śledzą przepływ wydatków w firmie. Proces ten jest w pełni zintegrowany z księgowością firmy.
• Różne strategie, np. zarządzanie finansami i podatkami, są przyjęte we wszystkich firmach Grupy w celu kontroli wszystkich aktywów Grupy.
Grupa posiada prężnie działający Dział Audytu Wewnętrznego, który przekazuje sprawozdania Komisji ds. Audytu i Ryzyka. Zadania obejmują nadzór nad istniejącą w firmie kontrolą finansową i operacyjną.

Termin „Fundusze klientów ze Zjednoczonego Królestwa” oznacza łączną wartość środków przetrzymywanych na rzecz brytyjskich klientów Operatora, w tym (bez ograniczeń): rozliczone środki zdeponowane przez klientów ze Zjednoczonego Królestwa w systemie Operatora w celu opłacenia stawek w (lub opłacenia kosztów udziału w) mających nastąpić grach hazardowych, wygrane lub nagrody, które klienci ze Zjednoczonego Królestwa postanowili zatrzymać na koncie w systemie Operatora na wpłaty lub których Operator jeszcze nie wypłacił klientom ze Zjednoczonego Królestwa i wszelkie skrystalizowane, lecz jeszcze niewypłacone wynagrodzenia lojalnościowe lub inne premie. Środki klientów są przechowywane na kontach bankowych oddzielnie od funduszy operacyjnych i podlegają ochronie przez Fundusz oddzielnych kont klientów. Rozwiązanie to spełnia wymagania Komisji ds. Hazardu odnośnie wydzielenia środków użytkowników na poziomie średniej ochrony. Oznacza to, że w przypadku niewypłacalności spółki, wpłacone środki zostaną zwrócone graczom.

Termin „Fundusze klientów Grupy” oznacza łączną wartość funduszy, przetrzymywanych w imieniu wszystkich klientów Grupy.