Zasady dotyczące zawartości innych podmiotów

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim klientom bezpiecznego korzystania z naszych Platform i Usług. Niniejsze Zasady dotyczące zawartości innych podmiotów zostały opracowane z myślą o uświadomieniu użytkownikom reguł związanych z przesyłaniem Zawartości innych podmiotów (zgodnie z definicją w Warunkach użytkowania) do naszych Platform. Należy pamiętać, że niniejsze Zasady dotyczące zawartości innych podmiotów stanowią część umowy zawartej między Użytkownikiem i nami. Możemy okresowo wprowadzać zmiany do Zasad dotyczących zawartości innych podmiotów, zatem zdecydowanie zalecamy regularne odwiedzanie tej strony.

Warunki określone w Zasadach dotyczących zawartości innych podmiotów są następujące:

1) Nie rościmy żadnych praw własności do Zawartości innych podmiotów (zgodnie z definicją terminu w naszych Warunkach użytkowania oraz w zakresie obrazów graczy) publikowanej przez Użytkownika w naszych Platformach. Użytkownik zgadza się, że jest wyłącznie odpowiedzialny za Zawartość innych podmiotów opublikowaną przez pod nazwą danego użytkownika.

2) Użytkownik udziela nam niewyłącznej, nieodpłatnej, ogólnoświatowej i bezterminowej licencji (wraz z prawem do udzielania licencji podrzędnych) na użytkowanie i sporządzanie kopii (w celu ułatwienia publikowania i przechowywania) Zawartości użytkownika w naszych Platformach lub w powiązaniu z jakimikolwiek promocjami w różnych znanych obecnie i nowych środkach przekazu.

3) Użytkownik zaświadcza, że dysponuje pełnym prawem do udzielenia licencji zgodnie z punktem 2 powyżej oraz że opublikowana przez niego Zawartość innego podmiotu (a) nie narusza praw własności intelektualnej, innych praw własności innych podmiotów lub przepisów dotyczących ochrony dobrego imienia bądź prywatności; (b) nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa, rozporządzeń lub regulacji; (c) nie stanowi zniesławienia, oszczerstwa, groźby karalnej lub molestowania; (d) nie zawiera treści obscenicznych lub pornograficznych ani pornografii dziecięcej; (e) nie narusza jakichkolwiek przepisów prawa dotyczących nieuczciwej konkurencji, zakazu dyskryminacji lub reklam wprowadzających w błąd; (f) nie stanowi zabronionej Zawartości innych podmiotów w rozumieniu punktu 5 poniżej; (g) nie zawiera żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków internetowych, bomb czasowych, botów lub innych procedur programistycznych, których celem jest uszkodzenie, zakłócenie działania, niejawne przechwycenie bądź przejęcie systemu, danych albo informacji osobistych.

4) Użytkownik zgadza się uiścić wszelkie tantiemy, opłaty oraz pozostałe kwoty należne innemu podmiotowi w wyniku opublikowania Zawartości innego podmiotu w jednej z naszych Platform.

5) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zabronione są między innymi następujące rodzaje Zawartość innych podmiotów: Zawartość, która:

  1. jest obraźliwa, zachęca do rasizmu, bigoterii, nienawiści lub wyrządzenia wszelkim grupom bądź osobom szkód fizycznych jakiegokolwiek rodzaju, a także wykorzystuje, molestuje lub zachęca do molestowania jakichkolwiek osób;
  2. stanowi informacje, o których Użytkownik wie, że są fałszywe, wprowadzają w błąd lub promują działania niezgodne z prawem albo stanowią nadużycie lub groźby bądź są obsceniczne, zniesławiające albo oszczercze;
  3. zawiera obrazy nagości, nadmiernej przemocy lub obraźliwe treści albo łącza do takich materiałów;
  4. rozpowszechnia dane osobowe osób poniżej 18. roku życia;
  5. zawiera informacje, które stanowią zagrożenie dla prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
  6. zawiera nieautoryzowane kopie dzieł chronionych prawem autorskim; oraz
  7. zawiera zdjęcia lub filmy przedstawiające inną osobę opublikowane bez jej zgody.

Data modyfikacji/utworzenia: 29 sierpnia 2013 r.