Warunki korzystania z usługi video firmy partypoker

§ 1 Użytkowanie i dostęp do strefy Live Video na partypoker

 • (1) Dostęp do partypoker Live Video mają jedynie klienci partypoker. W rozumieniu niniejszych zasad i warunków klientem jest każda osoba, która otworzyła konto w partypoker i posiada na nim dodatnie saldo (środki bonusowe nie zostaną uwzględnione) lub wykazała aktywność w przeciągu ostatnich 24 godzin.

 • (2) Nie istnieje stała lista lokalizacji, w których partypoker jest w stanie transmitować partypoker Live Video. Lista zaplanowanych meczy zawiera informacje o wydarzeniach, jakie można oglądać w danym rejonie.

 • (3) Obecnie nie są pobierane żadne opłaty za korzystanie ze strefy partypoker Live Video. Jednakże po odpowiednim zawiadomieniu klienta partypoker może w dowolnym czasie i na podstawie własnej decyzji wprowadzić opłatę, subskrypcję lub inną formę zapłaty za użytkowanie partypoker Live Video.

 • (4) partypoker zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do usługi partypoker Live Video lub do jej zakończenia, zawieszenia, modyfikowania lub przerwania na podstawie własnej decyzji i bez zawiadomienia klienta. Wszelkie treści zaplanowane do transmisji w ramach usługi partypoker Live Video mogą być zmieniane, wymieniane lub odwołane na podstawie wyłącznej decyzji partypoker i bez powiadomienia klienta. partypoker nie gwarantuje komentarza audio podczas wszystkich wydarzeń, komentarz jest oferowany jedynie w przypadku wybranych wydarzeń.

 • (5) Uzyskując dostęp do partypoker Live Video klient akceptuje niniejsze Warunki i Zasady.

§ 2 Wymagania techniczne

 • (1) partypoker zaleca korzystanie z łącza internetowego za stałą opłatą i o przepustowości o co najmniej 500 kbps (ADSL); oglądanie materiałów on-line może wiązać się z wysokimi kosztami.

 • (2) Zalecane wymagania systemowe to pamięć 256 MB RAM, procesor 1 GHz i program Adobe Flash Player w wersji 8.0 lub wyższej.

§ 3 Możliwe opóźnienia

 • partypoker podkreśla, że pomimo faktu, iż partypoker Live Video jest reklamowane jako usługa oferowana "na żywo", może dojść do opóźnień w transmisji wynoszących kilka sekund. Niemożliwe jest podanie dokładnych danych na temat wielkości opóźnień. partypoker nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty klienta spowodowane przez tego typu opóźnienie nawet jeśli klient pokłada zaufanie w usługę partypoker Live Video.

§ 4 Wykluczenie odpowiedzialności

 • (1) partypoker wyraźnie zaznacza, że odmawia ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności w przypadku, gdy transmisje partypoker Live Video zostają przerwane, są niekompletne lub niedostępne w podanych godzinach. Ponadto partypoker odmawia ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za to, czy partypoker Live Video odpowiada technicznym wymaganiom klienta oraz za jego właściwe funkcjonowanie wraz z jakimkolwiek oprogramowaniem lub sprzętem.

 • (2) partypoker nie gwarantuje stałej jakości obrazu materiałów transmitowanych przez partypoker, ponieważ jest ona uzależniona od łącza internetowego użytkownika, co pozostaje poza kontrolą partypoker. Jakość obrazu i jego rozmiary mogą się różnić w zależności od transmitowanych wydarzeń.

 • (3) partypoker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie i bezpośrednie, w tym, choć bez ograniczenia, za stratę zysków, danych, możliwości prowadzenia interesów lub reputacji, na jaką może być narażony klient w związku z zaufaniem pokładanym w partypoker Live Video.

§ 5 Prawa do własności intelektualnej

 • (1) Wszelkie materiały wizualne są chronione prawami własności intelektualnej. Prawo do korzystania z partypoker Live Video nie posiada charakteru wyłącznego, nie może być przekazywane i podlega odwołaniu. Prawo to dotyczy jedynie osobistego użytku prywatnego niezwiązanego z działalnością gospodarczą. Klient będzie przestrzegał wszelkich praw własności, znaków towarowych i innych związanych z własnością. W przeciwnym razie partypoker może automatycznie pozbawić danego klienta prawa do korzystania z partypoker Live Video.

 • (2) Klientowi nie wolno kopiować, zapisywać w pamięci, modyfikować lub rozpowszechniać materiałów z partypoker Live Video ani wspomagać strony trzecie w takich działaniach.

 • (3) Materiały partypoker Live Video nie mogą być przez klienta udostępniane widowni, nawet jeśli nie wiązałoby się to z opłatą. Klient nie będzie też wspierał takich działań osób trzecich.

 • (4) Klient, który złamał postanowienia niniejszych Warunków i Zasad może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za poniesione szkody. Dotyczy to także naruszenia praw osób trzecich, które także mogą pociągnąć klienta do odpowiedzialności.

§ 6 Postanowienia ogólne

 • (1) partypoker może w dowolnej chwili zmienić niniejsze Warunki i Zasady. partypoker powiadomi klienta w przypadku wprowadzenia znaczących zmian. Mimo tego powiadomienia, klient jest zobowiązany do regularnego sprawdzania treści Warunków i Zasad. W przypadku, gdy po wprowadzeniu zmian w Warunkach i Zasadach klient w dalszym ciągu będzie korzystać z partypoker Live Video, zostanie to uznane przez partypoker za akceptację zmienionych Warunków i Zasad.

 • (2) Niniejsze Warunki i Zasady podlegają prawom Gibraltaru, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd w Gibraltarze.